Władze- kadencja 2023-2026

Skład Zarządu

Prezes KMJ – dr inż. Anna Dobrowolska (od 2017 r.)
Zastępca Prezesa – mgr Anna Kołodko (od 2020 r.)
Skarbnik – mgr inż. Marcin Kwieduk (od 2013 r.)

Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia KMJ, reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz wypełnianie wszystkich obowiązków wymienionych w Statucie Klubu. .

Skład Komisji Rewizyjnej

Piotr Piątek  Przewodnicząca
Karol Warakomski – Członek
Stanisława Wontor– Członek

Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za nadzór nad finansami Stowarzyszenia, realizuje funkcję kontrolną w stosunku do całokształtu działalności Klubu, bilansów okresowych oraz rocznych Klubu, a także odpowiada za przedstawienie Zjazdowi Członków Klubu wniosków w kwestii udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium.